7ο Δημοτικό Πύργου

Η Μεγάλη Επανάσταση 1821

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ PROJECT (ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ)

 

«Η Μεγάλη Επανάσταση 1821»

 

Υπεύθυνες Προγράμματος: Μπότσα Δήμητρα, Πολυχρονίδη Στυλιανή

Τάξη: ΣΤ΄

Σχ. Έτος: 2011-2012

 

Το πρόγραμμα «Η Μεγάλη Επανάσταση 1821» απευθύνεται σε μαθητές της Στ΄ τάξης.

Σκοπός του προγράμματος είναι να γνωρίσουν οι μαθητές το Ιστορικό περιβάλλον της Επανάστασης,  τα σημαντικά πολιτικά και στρατιωτικά γεγονότα και να κατανοήσουν τις συνθήκες ιδιαίτερα σε σχέση με  την ιστορία του τόπου τους.

Κριτήρια επιλογής θέματος

Η Μεγάλη Επανάσταση του1821 διδάσκεται στην Στ΄ τάξη. Κατά συνέπεια διατίθεται άφθονο υλικό προς χρήση και διερεύνηση. Οι πηγές της τοπικής ιστορίας είναι εφικτό να γίνονται αντικείμενο μαθητικής έρευνας, καθώς βρίσκονται σε χώρους προσιτούς στη μαθητική κοινότητα. Η πρόσβαση των παιδιών στην τοπική βιβλιοθήκη ή σε τοπικά αρχεία διαμορφώνει δεσμούς ανάμεσα στα παιδιά και στους φορείς που διασώζουν την ιστορία του τόπου.

Γενικοί Στόχοι

Η απόκτηση ιστορικής συνείδησης συνθέτει αξίες και καθιστά τους νέους αντικειμενικούς κριτές της κοινωνικής πραγματικότητας.

Γνώση

?Να γνωρίσουν την Επανάσταση και τον αγώνα των Ελλήνων για απελευθέρωση ιδιαίτερα  σε τοπικό επίπεδο

?Να κατανοήσουν βασικές ιστορικές έννοιες σχετικές με την ενότητα όπως: μύηση, Φιλική Εταιρία, Εθνοσυνέλευση, Σύνταγμα, πολιορκία, ναυμαχία, πυρπολικό, Φιλελληνισμός.

?Να συνειδητοποιήσουν τη σημασία του πατριωτισμού ως παράγοντα νίκης.

?Να εκτιμήσουν το μέγεθος της θυσίας των επαναστατημένων Ελλήνων.

?Να κατανοήσουν το ρόλο που παίζουν οι ηγέτες στη διαμόρφωση της ιστορίας ενός τόπου.

?Να διερευνήσουν την έννοια του εθνικού ήρωα.

Στάση- Αξίες

?Να εκτιμήσουν την αγωνιστική δράση.

?Να αντιληφθούν τα προβλήματα ενός επαναστατικού αγώνα.

Δραστηριότητες

Οι δραστηριότητες του προγράμματος είναι σχεδιασμένες με τη μέθοδο Project με βασική επιδίωξη την επεξεργασία τους από τα παιδιά κατά κύριο λόγο μέσα από την ομαδική εργασία.

 

Δραστηριότητα 1η: Τα πρώτα βήματα

             Στόχοι: α) Προβληματισμός των παιδιών με το θέμα

β) Καταγραφή αποριών, απόψεων, ερωτήσεων για τη δημιουργία ενός βασικού δομικού προσχεδίου.

 

Δραστηριότητα 2η: Επίσκεψη στην τοπική βιβλιοθήκη

Στόχοι: α) Άντληση υλικού για τον Πύργο στα χρόνια της Επανάστασης.

β) Ενίσχυση της σχέσης του σχολείου με την τοπική κοινωνία.

 

Δραστηριότητα 3η: Συγκέντρωση πληροφοριών για Φιλέλληνες που πρόσφεραν στην Επανάσταση (Λόρδος Βύρων, Σανταρόζα, Ντε Λα Κρουά, Φαβιέρος)

Στόχοι: Συνειδητοποίηση της επίδρασης που άσκησε η Ελληνική Επανάσταση στη Ευρώπη και στις τέχνες ( ζωγραφική, ποίηση, λογοτεχνία.)

 

Δραστηριότητα 4η: Καταγραφή οδονύμιων της περιοχής από την Ελληνική Επανάσταση.

 

Δραστηριότητα 5η: Κατασκευή σταυρόλεξων- ακροστιχίδων- κρυπτόλεξων σχετικών με τη Μεγάλη Επανάσταση του 1821.

 

Δραστηριότητα 6η: Προβολή ντοκιμαντέρ «Η Ελληνική Επανάσταση 1821» από το National Geographic.

 

Δραστηριότητα 7η: Θεατρική Παράσταση

1)Η Σκιά του Ρήγα

2)Το Μεγάλο Χρέος

3)Μαντώ Μαυρογένους

Διαθεματικές Προσεγγίσεις

Γλώσσα: Ανάγνωση κειμένων, δημοτικών τραγουδιών, κειμένων από το Ανθολόγιο, Μυθιστορηματικών βιογραφιών.

Γεωγραφία: Κατασκευή χαρτών με τα επαναστατικά κινήματα, με τις έδρες των τοπικών οργανισμών και εθνικών συνελεύσεων, μαχών, τόπων που σημειώθηκαν σημαντικά γεγονότα.

Αισθητική Αγωγή: Ζωγραφιές, κολάζ με ήρωες και ηρωίδες της Επανάστασης, πλακάτ με συνθήματα και πρόσωπα της Επανάστασης.

Μουσική: Χορωδία με τραγούδια της Επανάστασης.

Φυσική Αγωγή: Χοροί

Αξιολόγηση

Με το σχεδιασμο? και την υλοποι?ηση εκπαιδευτικω?ν δραστηριοτη?των, οι μαθητε?ς χωρισμε?νοι σε ομα?δες , αξιοποι?ησαν τις πηγε?ς και α?ντλησαν τις πληροφορι?ες που τους οδη?γησαν στη συ?νθεση μιας περισσο?τερο ολοκληρωμε?νης εικο?νας της Ηλει?ας κατα? την Επανα?σταση του 1821. Κατανο?ησαν πως η Ιστορι?α του το?που τους αποτελει? κομμα?τι της γενικη?ς μας ιστορι?ας. Με τον συντονισμο? και την καθοδη?γηση απο? τις δασκα?λες τους εργα?στηκαν με προθυμι?α για ο?λες τις δραστηριο?τητες που ει?χαν προβλεφτει?. Τε?λος, παρουσι?ασαν θεατρικα? και καταχειροκροτη?θηκαν απο? μαθητε?ς και γονει?ς για την εξαιρετικη? ερμηνει?α των ρο?λων τους, αποτε?λεσμα της κατανο?ησης και γνω?σης του παρελθο?ντος.

Συνεργάτες

Δασκάλα Φ. Αγωγής: Μπούκη Νίκη

Δάσκαλος Μουσικής: Γκιντζίρης Γεώργιος

Δασκάλα Θεατρικής Αγωγής: Λιναρδάκη Ανδρεάνα

Δασκάλα Εικαστικών: Φιλάνδρα Κατερίνα